شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ hello to every body im ali binam come to speak to all friend how are tou friends excuseme for lter
DARYAEI
سلام : ) فارسي را پاس بداريم: دي.......
نميدونم راحت جانم بگو راحت شي
درب کنسرو بازکن برقی
علي غم خوار
رتبه 0
0 برگزیده
211 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top